ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നബി (സ)യുടെ മറുപടി….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*