ഇന്റർവ്യൂവിൽ വിജയിക്കുവാൻ…

15/02/2018 Muth Rasool 0

ഇന്റർവ്യൂവിൽ വിജയിക്കുവാൻ പുരുഷന്മാർ പള്ളിയിലും സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലുംവച്ചു ഏതെങ്കിലും നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക. സലാം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു സുജൂദ് ചെയ്യുക. ആ സുജൂദിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹാ ഓതുക. ആ ഫാതിഹയിൽ “ഇയ്യാക്ക ന […]